Tin Sở GDCK HN

13/08/2014 - 03:41 PM

MWG: Ngày đăng ký cuối cùng

 Ngày 13/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 795/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã CK: MWG) như sau:

 

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2014

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2014

-         Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

-         Nội dung cụ thể:

+         Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể sau.

+         Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể sau.

-         Nội dung họp:

+         Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;

+         Các vấn đề khác.

Nguồn: www.hsx.vn Gửi mail In