Tin Sở GDCK HN

16/01/2014 - 08:57 AM

TV4: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

 

Căn cứ đơn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên ngày 11/01/2014 của CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TV4 niêm yết bổ sung theo Quyết định số 05/QĐ-SGDHN ngày 09/01/2014, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-         Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4;

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-         Mã chứng khoán: TV4;

-         Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

-         Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.643.898 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn tám trăm chín mươi tám cổ phiếu);

-         Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 36.438.980.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng);

-         Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 14.599.614 cổ phiếu (Mười bốn triệu năm trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm mười bốn cổ phiếu);

-         Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 145.996.140.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mưới sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng);

-         Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 20/01/2014

Nguồn: www.hnx.vn Gửi mail In